Ефективните микроорганизми позволяват създаването на оптимални условия за развитието на полезна микрофлора. Това е от голямо значение, тъй като микрофлората допринася за оздравителните процеси в почвата, повишава нейната плодородност и в резултат води до по-високи реколти.

Как работят ефективните микроорганизми?

Технологията не работи по праволинеен начин – натрупването на повече ефективни микроорганизми в почвата няма да доведе до безкрайно богата реколта. Практиката сочи, че процесът е изключително комплексен. Микроорганизмите в природата съществуват на големи групи, като по този начин образуват дълги хранителни, защитни и други симбиозни вериги, които се поддържат взаимно. В случай, че едно от тези звена бъде прекъснато, това би предизвикало гибелта на останалите. Ето защо внедряването на само едно от звената в почвата с цел подхранване на растенията би имало минимален или нулев ефект. Липсата на останалите биологични видове, необходими за основните жизнени функции на микроорганизмите, би довела до тяхното пълно погиване или до състояние на анабиоза.

Съществува и друго обстоятелство, затрудняващо повишаването на плодородността – редом с регенеративните микроорганизми съществуват и дегенеративни (патогенни) микроорганизми, които, за разлика от първите, водят до процеси на гниене и разлагане. В резултат, културите често страдат от болести и отравяне. Патогенните микроорганизми имат и друг негативен аспект – те служат за хранителни вещества на редица видове вредители. Това е и причината, поради която вредителите започват да унищожават първо слабите и болни растения, чието състояние е било предизвикано от дегенеративните микроорганизми. Предизвикателството пред технологията на ефективните микроорганизми е именно подсигуряване на идеално равновесие между полезните и патогенните микроорганизми. Равновесието не означава равно разпределение – наличие на 2/3 полезни микроорганизми е необходимо и често достатъчно условие за постигане на здрава, богата и балансирана почва с подходящо съдържание на микро и макроелементи. Останалите 1/3 патогенни микроорганизми имат за задача да поддържат здрава имунната система на растенията.

Кога е са положение основите на метода на ефективните микроорганизми?

Опитите за постигане на оптимален баланс чрез създаване на технология за устойчива симбиоза на микроорганизми започват в Япония през 80-те години на 20-ти век. Тогава стартира експерименталната технология за постигане на среда на микроорганизми, която осигурява правилното изхранване на растенията като същевременно ограничава наличието на патогени. Микробиолозите изследвали около 3000 вида микроорганизми, участващи в осигуряването на жизнената дейност на почвата. Тези изследвания довели до установяване на регенеративно-дегенеративната количествена взаимовръзка между тях.

Изследванията сочели, че и при двата типа микроорганизми се открояват около 5% от видовете като водещи. Останалата част от микроорганизмите често показвали склонност за промяна на първоначалната си ориентация в зависимост от това при кой тип са формирани повече водещи микроорганизми. В резултат на това изследване се достига до заключението, че ако почвата е по-богата на регенеративни лидери, то цялата заобикаляща среда също е полезна. В такива случаи почвата осигурява благополучен растеж на здрави растенията с отличен добив. При преобладаващи дегенеративни лидери, ситуацията противоположна – растенията страдат от болести и вредители и добивът е нисък вследствие слаб растеж.

Кога започва същинското разработване на ефективните микроорганизми?

Микробиолозите продължили изследването чрез подбиране на 20 от изявените лидери при регенеративните щамове. Всеки от видовете доказано отговарял за целия спектър от функции, свързани с хранителния процес при растенията, защитата от болести и вредители и оздравителните процеси на почвата. Това е и причината да бъдат наречени ефективни микроорганизми. Следващата задача пред екипа била обединяването на различните видове микроорганизми в разтвор, който не нарушава тяхната цялост и функции. Някои от щамовете, избрани за изследването, изисквали несъвместими условия за съществуване, но пречките били преодоляни и първообразът на технологията на ефективните микроорганизми бил създаден, стартирайки изцяло нова ера в света на продуктивното екологично земеделие.

Препаратът МикроВеда доставя жизнена сила на почвата и растенията

Колко успешна е технологията на ефективните микроорганизми?

Първите резултати при използването на новата технология варирали спрямо интензивността на третиране с ефективни микроорганизми и степента на заразеност на почвата. Добивът в повечето случаи се увеличавал между 1,5 и 4 пъти. В течение на времето се оказало, че основното предимство на технологията е възможността за пълното регенериране на качеството на почвата в рамките на 3 до 5 години без използването на пестициди и химически торове. Логично, продукцията също повишавала своето качество.

Плодовете и зеленчуците, отгледани с помощта на ефективни микроорганизми, често са с необичайно високо съдържание на полезни вещества. Ягодите, например, не отстъпват на горските по вкусови качества, а картофите подлежат на съхранение в продължение на години. Морковите, отгледани посредством тази технология, се характеризират с изключителни антиоксидантни стойности.

Има ли ограничения при използването на ефективни микроорганизми?

Приложението на тази технология не се ограничава единствено до областта на растениевъдството. Ефективните микроорганизми имат основна, животворна роля във всяка биологическа среда, независимо дали се касае за почва или организъм. В Япония, например, тази технология се използва при производство в затворени цикли. Културата в страната на изгряващото слънце включва кулинарни традиции, инкорпориращи ефективните микроорганизми. Най-забележителни резултати от технологията се наблюдават в животновъдството и птицевъдството – животните не боледуват и растат по-бързо от обичайното. Смъртността при младите животни бележи спад, а кокошите яйца притежават свойства, надминаващи по качество селските.