0

Количка

От 21 април стартира Ковид помощта за земеделските стопани

От 21 април до 20 май 2022 г. земеделските стопани могат да подават заявления за подпомагане по схемата „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на COVID-19“ за 2022 г. Това реши на свое заседание Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ). Бюджетът на помощта е в размер на 143 500 000 лв., от които 111 500 000 лв. са осигурени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. и 32 000 000 лв. допълнителен ресурс, който ще бъде осигурен с Постановление на Министерския съвет. След обнародване на постановлението в Държавен вестник, ще бъде утвърден окончателният размер на помощта с решение на УС на ДФЗ. Бюджетът е разпределен в следните направления: – Едри и дребни преживни животни, пчелни семейства – 79 000 000 лв.; – Плодове и зеленчуци, маслодайна роза и ориз – 64 500 000 лв. Помощта се предоставя на земеделски стопани, отглеждащи едри и дребни преживни животни, пчелни семейства и плодове и зеленчуци, маслодайна роза и ориз, които са регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г., отговарят на определението за малки и средни предприятия, съгласно Приложение І от Регламент (ЕС) 702/2014 и не са били в затруднение към 31.12.2019 г. Специфични изисквания според направлението за кандидатстване ще бъдат разписани в указанията за прилагане на помощта, които ще бъдат изготвени от МЗм и ДФЗ в най-кратки срокове.

Започват теренните проверки за Кампания 2021

От днес започват теренните проверки по подадените заявления  за директни плащания за Кампания 2021. Контролът стартира с посещения на място на декларираните площи и животни по схемите и мерките по директни плащания. Напомняме, че контролът за допустимост на площите се извършва съгласно разпоредбите на Наредба № 2 от 26.03.2018 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ. Част от проверките за площи се извършват чрез Дистанционно проучване. За целите на този метод се използват изображения с много висока резолюция (VHR). Заснемането на VHR изображенията се извършва всяка година от сателитни платформи под егидата на Изследователския център към Европейската комисия. Използва се платформата СЕНТИНЕЛ, като сателитните снимки са заснети през определен период от време, създавайки времеви серии, които служат за проследяване на вегетативния процес. При проверка за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци се измерва площта на декларираните парцели и се констатира наличието на заявената култура. Също така се установява и дали са спазени минималните агротехнически мероприятия, които да гарантират получаването на добиви, съгласно изискванията на Наредба № 3 от 17.02.2015 г. При проверка на животни се проверява идентификацията и регистрацията на животните и съответствието с приложимото законодателство. Проверките по кръстосано съответствие обхващат дейностите на стопанина на територията на цялото стопанство, както и спазването на приложимите за стопанството законоустановени изисквания и национални стандарти.

Препаратът МикроВеда доставя жизнена сила на почвата и растенията

МикроВеда е изключителен продукт, базиран на технологията на ефективните микроорганизми, които от доста време се използват успешно в медицината и хранителната индустрия. Безопасността и полезността на този метод са доказани в цял свят, като самата технология се заражда след няколко годишни опити в Япония. Всеки тип ефективни микроорганизми (фотосинтезиращи бактерии, млечнокисели бактерии, дрожди, актиномицети, гъбички) има своята важна функция – едновременно подпомага останалите микроорганизми и използва веществата, произвеждани от тях. В това се изразява и симбиозата между тях. Препаратът МикроВеда, предлаган от Ивтийн Агро, се характеризира с многофункционално действие поради широкият диапазон на микроорганизмите, влизащи в състава му. Нека разгледаме най-важните групи сред тях, както и техните функции.

Какво съдържа МикроВеда Фарминг?

Фотосинтезиращите бактерии, съдържащи се в МикроВеда, са независими и самоподдържащи се микроорганизми, синтезиращи полезните вещества от всичко, което кореновите системи на растенията отделят, включително отровни газове като сероводород. Основни източници на енергия за фотосинтезиращите бактерии са слънчевата светлина и топлината на почвата, като отделяните полезни вещества включват аминокиселини, захари и нуклеинови киселини. Тези вещества са важни за развитието на растенията и на бактериите, които се развиват междувременно. Ето защо увеличаване на съдържанието на фотосинтезиращи бактерии в почвата води до нарастване на концентрацията на останалите ефективни микроорганизми. Млечнокиселите бактерии, които също намират място в състава на Микроведа, произвеждат млечна киселина чрез преработка на захари и други въглеводороди, доставяни от фотосинтезиращите бактерии и дрождите. Млечната киселина силен стерилизатор, подтискащ вредните микроорганизми и ускоряващ разлагането на органичното вещество. Тези важни бактерии са способни да блокират разпространението на микроорганизми като Fusarium, които предизикват болести по растенията. Дрождите, съдържащи се в МикроВеда, синтезират антибиотични и други полезни за растенията вещества, използвайки като първоизточник аминокиселините и захарите, които се осигуряват от кореновата система и фотосинтезиращите бактерии. Вещества като хормони и ферменти, които дрождите осигуряват, са важни за правилното стимулиране на точката на растежа. Те отделят полезни за ефективните микроорганизми субстрати като млечнокисели бактерии и актиномицети – последните се позиционират между бактериите и гъбичките и произвеждат антибиотични вещества, използвайки отделяните от фотосинтезиращите бактерии аминокиселини. Ферментиращите гъбички в МикроВеда от типовете Aspergillus и Penicillium успяват бързо да разложат органичните вещества и да произведат етилов спирт, сложни етери и антибиотици. Тези вещества предпазват почвата от евентуално заразяване с вредни насекоми или техните личинки.

Ефективност на МикроВеда

МикроВеда Фарминг притежава доказана ефективност при повишаване на добивите и съживяването на почвата. Използването на препарата води до положителни резултати, но точни количествени прогнози не могат да бъдат предоставени без отчитане на редица фактори. Резултатите зависят и от интензивността на използване на продукта, правилното третиране и степента на заразяване на почвата. Обикновеното накисване на зеленчуковите семена в разтвор от препарата в съотношение 1:200 преди тяхното посаждане води до повишаване над обичайната норма до 20%. Ежеседмичното пръскане с разтвор с подобна концентрация води до увеличение до 50% над нормата. Използването на компост, съдържащ ефективни микроорганизми в различна концентрация, може да доведе до увеличена 2-3 пъти реколта. При всички култури, третирани с препарата, се наблюдава устойчивост на съхранение, подобрение на вкуса и увеличение на плодородността и размера на плодовете. При подобно увеличение на продукцията, разходите за използването на МикроВеда фарминг са незначителни. МикроВеда Фарминг се отличава по своя състав от всички останали близки по характер продукти. Единствено този препарат притежава подобна широкоспектърна ефективност и универсалност, водеща до изключителна симбиоза на ефективните микроорганизми. Влагането на продукта в биоторове ги превръща в субстанции, които са по-ефикасни дори от оборски тор. Това се дължи в богатото съдържание на различни типове микроорганизми, които спомагат за по-доброто ферментиране на компоста. В резултат, получената субстанция способства за ускорен и устойчив растеж, както и за защита от болести. От друга страна, оборският тор е отлична хранителна среда за ефективните микроорганизми, които успяват да унищожат патогенните видове. Добавянето на минимално количество оборски тор към компоста на ефективните микроорганизми умножава полезните им свойства.

Важни етапи при обработка на почвата

  • Пролетна обработка – 10 до 14 дни преди насаждане на растенията. Разход на МикроВеда Фарминг Активиран – 5 до 16 литра в зависимост от замърсяването на почвата с химикали, патогенни микроорганизми. Препаратът се разрежда с нехлорирана чиста вода в съотношение 1:100/1:150. Поливането се извършва в облачно или дъждовно време;
  • Есенна обработка – след зелено торене и фрезоване. Разход на МикроВеда Фарминг Активиран – 5 до 16 литра в зависимост от замърсяването на почвата с химикали, патогенни микроорганизми. Препаратът се разрежда с нехлорирана чиста вода в съотношение 1:100/1:150. Поливането се извършва в облачно или дъждовно време.
При употреба на фунгициди е необходимо да се спази срок от поне три дни преди/след третиране с МикроВеда Фарминг Активиран. Съоръженията за впръскване трябва да бъдат почистени от химикали и да се използва налягане до 3 бара. За оптимално почивстване се използва активен въглен. Третирането с МикроВеда Фарминг не изисква специална предпазна екипировка.