0

Количка

Описание

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА, ТРАНСПОРТИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ПЛАСТМАСОВИ ТРАНСПОРТНИ ОПАКОВКИ (КАСИ, КОРИТА И КАПАЦИ) УПОТРЕБА НА ПЛАСТМАСОВИ ТРАНСПОРТНИ ОПАКОВКИ

 
 •  В зависимост от модела на пластмасовите транспортни опаковки, те могат да бъдат използвани за еднократна или многократна употреба.
Преди употреба, ползвателят на опаковките трябва добре да ги почисти и при нужда измие и дезинфекцира.
 •  За дезинфекция на опаковките в контакт с хранителни продукти преди първоначална употреба обилно измийте с гореща вода (85‐90°C) и с разрешени от МЗ препарати за опаковки в контакт с хранителни продукти. Може да дезинфектирате транспортните опаковки и по друг начин, подходящ за продуктите, които ще се съхраняват в тях.
 •  Товароносимост и товароподемност – при употреба, не надвишавайте указаните за всяка специфична опаковка височина на стифиране, максимален статичен и динамичен товар.
 •  Устойчивост на температурни режими – всички пластмасови транспортни опаковки могат да бъдат употребявани при температури от ‐10°C до +40°C. При необходимост, опаковките могат да бъдат изработени така, че да са устойчиви при продължителна употреба при температури от ‐40°C до +100°C. Моля, консултирайте се с оторизиран представител на ЕНКО за специфичната температурна устойчивост на закупените от Вас продукти.
 •  Пълни с продукция, стифирани една върху друга, транспортните опаковки се преместват само с помощта на транспортни колички или върху палет.
 •  Не дърпайте транспортните опаковки с куки и не ги влачете по пода, тъй като те могат да се деформират или счупят и да станат опасни за продукцията, съхранявана в тях.
 •  Не претъпквайте транспортните опаковки с продукция, тъй като те могат да се деформират или счупят и да станат опасни за продукцията, съхранявана в тях.
 •  Не хвърляйте, не блъскайте и не ритайте празните транспортни опаковки, тъй като те могат да се деформират или счупят.
 •  При употреба, винаги спазвайте правилата за безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана. Транспортиране на пластмасови транспортни опаковки
 •  Транспортират се с всички видове транспортни средства, като се вземат мерки за предпазването им от механически увреждания и замърсяване.
Съгласно националните и международните указания, свързани със сухопътния, железопътния, въздушния и водния транспорт, пластмасовите транспортни опаковки са безопасен продукт. Тарифна информация – код по ТАРИК 3923 100000, „Пластмасови транспортни или опаковъчни артикули, кутии, каси, щайги и подобни артикули”, без митнически ограничения.    

СЪХРАНЕНИЕ НА ПРАЗНИ ПЛАСТМАСОВИ ТРАНСПОРТНИ ОПАКОВКИ

 
 • Пластмасовите транспортни опаковки могат да се съхраняват повече от 12 месеца без съществени изменения на свойствата им, ако условията са добри. При неподходящи условия времето на съхранение се съкращава.
 •  Съхранявайте пластмасовите транспортни опаковки в закрити помещения или навеси, предпазени от директни слънчеви лъчи, валежи и от температури, по‐ниски от ‐10°C или надвишаващи 40°C.
 •  Съхранявайте празните пластмасови транспортни опаковки добре почистени и стифирани на височина не по‐голяма от 3 м.
 •  Съхранявайте пластмасовите транспортни опаковки на разстояние от отоплителни уреди не по‐малко от 2 м. Гаранционен срок: 12 месеца от датата на закупуване
 •  Гаранцията се дава при добросъвестно използване на продуктите и при спазване на инструкциите за употреба, транспортиране и съхранение на пластмасови транспортни опаковки.
 •  В случай че пластмасова транспортна опаковка, произведена от нас, прояви производствен дефект в резултат на некачествен материал, вложен в производството й или в резултат на некачествена изработка, тази пластмасова транспортна опаковка ще бъде заменена с нова.
 •  Рекламации за производствени дефекти и несъответствия с договорените изисквания се приемат в срок 2 седмици след получаване на продукцията.
 •  Гаранцията е валидна единствено при представяне на касов бон и/или друг официален документ, удостоверяващ покупката на опаковката. Декларация за съответствие
 •  Декларация за съответствие с изискванията по: 1)Наредба № 2/2008 за материалите и предметите от пластмаса, предназначени за контакт с храни; 2)Регламент (ЕС) № 10/2011 и Регламент (ЕО) № 1935/2004 за материалите и предметите, предназначени за контакт с храни; 3)Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки (ДВ бр. 19/2004); се издава само за конкретна партида по фактура, удостоверяваща покупката на опаковките. Информация за околната среда
 •  Пластмасовата транспортна опаковка не се разгражда биологично, плава на водната повърхност и няма биологично акумулиране.
 •  Продуктът не е токсичен, но малки частици могат да имат физическо въздействие върху водните и почвените организми. Третиране на отпадъците от пластмасови транспортни опаковки Счупените и негодните за употреба пластмасови транспортни опаковки трябва да се събират, оползотворяват и рециклират според изискванията на националното законодателство на РБ. Тази информация е базирана на нашите познания и опит към настоящия момент. Тъй като множество фактори могат да влияят по време на употребата на продукта, тези данни не освобождават потребителите от отговорността да се уверят по независим начин, че продуктът е подходящ за съответното предназначение. Този документ не представлява гаранция, явна или неявна, за годността на продуктите за определен тип употреба. Данните не освобождават потребителя от неговите задължения да извършва входящ контрол на продукта и да изяви претенции при откриване на недостатъци.

Допълнителна информация

Тегло0,230 kg

Отзиви

Все още няма отзиви.

Напишете първия отзив за „Каса за малини“

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.