0

Количка

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 Г. ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: „ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

МЯРКА 6 „РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ“
ПОДМЯРКА 6.1 „СТАРТОВА ПОМОЩ ЗА МЛАДИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ“

Номер на договор: BG06RDNP001-6.001-1068-C01
Дата на подписване на договора: 5.11.2019г.
Ползвател на финансовата помощ: „Ивтийн Агро“ ЕООД
Размер на одобрената финансова помощ: 48 895,00 лв.
Срок на изплънение: от 05.11.2019 г. до 05.11.2024 г.

Финансовата помощ е безвъзмездна и се предоставя за създаване и развитие на стопанството на младия фермер и за изпълнение на целите и дейностите в бизнес плана, свързани с увеличаване на Стандартния производствен обем (СПО), с минимум 4000 евро и отглеждане на боровинки, домати и пчелни семейства.

Дейностите по изпълнение на проекта са финансирани по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от ПРСР 2014-2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.